Права върху материалите публикувани на сайт www.durankulak.net


Няма никаква забрана върху копирането и повторно публикуване на всеки файл или текст от този сайт, ако органичения не са посочени изрично.

<<< HOME   updated 2009-11-15